WTF Taekwondo Training Center

Träningsavgift 200 kr / månad

Medlemsavgift 300 kr / år

Bankgiro 603-7121

SWISH 123 576 45 19

Skydd av personuppgifter (GDPR)

En ny dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018, vilken innebär mer rätt för alla att skydda sina personuppgifter. Vad är personuppgifter? All information som är kopplad till en person som namn, foto, e-postadress, inlägg på sociala medier mm.

Frågor? kontakta oss på wtftkdtrainingcenter@hotmail.com

Välkomna!

Vårterminens sista träningsdag är torsdagen den 1 juni.

Årsmöte WTF Taekwondo Training Center

Den 25 mars 2023 kl. 12:00

Adress: i klubblokalen på Maskingatan 2, Trelleborg

Föranmälan krävs till wtftkdtrainingcenter@hotmail.com senast den 19 mars

Dagordning till årsmötet (under bearbetning)

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 6 Fasthållande av föredragningslistan

§ 7 Föredragande av verksamhetsberättelse för det senaste  verksamhetsåret

§ 8 Fördragande av förvaltningsberättelse (Balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 9 Revisionernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsräkenskapsåret. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionen avser.

§ 11 Fastställande av medlemsavgifter

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 14 Val av ledamot (1 st) i styrelse för en tid av 2 år.

§ 15 Val av revisor i klubben (för en tid av 1 år)

§ 16 Val av ledamöter i valberedningen (för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande)

§ 17 Övrigt

§ 18 Årsmötet avslutas