Trelleborgs Taekwondo Klubb

Träningsavgift: 200 kr per månad

Medlemsavgift: 300 kr per år (per 12 månader)

Bankgiro: 5818-9374

SWISH: 123 275 81 42

GDPR (General Data Protection Regulation)

Föreningen använder dina personuppgifter på följande vis.
Till närvarolistor, Idrottonline, verksamhetsberättelse, medlemsavgifter, revisor, registerförteckning, fotografier (Facebook, hemsida, Instagram och
anslagstavlan som hänger på klubben).

Har ni frågor vänligen hör av er till styrelsen: info@trelleborgstaekwondo.com

Årsmöte

Årsmöte den 10 april kl 11:00 (Maskingatan 2 och digitalt – föranmälan krävs senast den 3 april)
Trelleborgs Taekwondo klubbs medlemmar hälsas välkomna.

Välkomna!
För mer information om årsmötet: info@trelleborgstaekwondo.com

Valberedningens ordförande: johnny.wendel@telia.com

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
§ 5 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll samt val av 1 rösträknare
§ 6 Har mötet utlysts på rätt sätt
§ 7 Godkännande av dagordning.
§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2019)
§ 9 Föredragande av kassa- och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret (2019)
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
§ 13 Behandling av styrelsens förslag (proposition/er) och i rätt tid inkomna motioner
§ 14 Val av ledamot i föreningen
§ 15 Val av revisor i klubben (för en tid av 1 år)
§ 16 Val av ledamöter i valberedningen (för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande)
§ 17 Övrigt
§ 18 Årsmötet avslutas