Trelleborgs Taekwondo Klubb

Träningsavgift: 200 kr per månad

Medlemsavgift: 300 kr per år (per 12 månader)

Bankgiro: 5818-9374

SWISH: 123 275 81 42

GDPR (General Data Protection Regulation)

Föreningen använder dina personuppgifter på följande vis.
Till närvarolistor, Idrottonline, verksamhetsberättelse, medlemsavgifter, revisor, registerförteckning, fotografier (Facebook, hemsida, Instagram och
anslagstavlan som hänger på klubben).

Alla medlemmar fyller i en samtyckesblankett, som finns på klubben.
Har ni frågor vänligen hör av er till styrelsen: info@trelleborgstaekwondo.com

ÅrsmöteOBS!! Årsmötet är framflyttat pga rådande omständigheter med Coronaviruset. Nytt datum kommer att meddelas i god tid innan.

Årsmöte den 29 mars kl 10:30 (Maskingatan 2)
Trelleborgs Taekwondo klubbs medlemmar hälsas välkomna.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!
För mer information om årsmötet: info@trelleborgstaekwondo.com

Valberedningen: annika.nilsson-wendel@telia.com

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
§ 5 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera mötets protokoll samt val av 1 rösträknare
§ 6 Har mötet utlysts på rätt sätt
§ 7 Godkännande av dagordning.
§ 8 Föredragande av verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2019)
§ 9 Föredragande av kassa- och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret (2019)
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för sittande styrelse
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
§ 13 Behandling av styrelsens förslag (proposition/er) och i rätt tid inkomna motioner
§ 14 Val av ledamot i föreningen
§ 15 Val av revisor i klubben (för en tid av 1 år)
§ 16 Val av ledamöter i valberedningen (för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande)
§ 17 Övrigt
§ 18 Årsmötet avslutas